Upload Image...

MÀU SẮC – KÍCH THƯỚC

Mã sản phẩm SP34
Danh mục
Độ dày 9mm
Kích thước 1200x2400
Hoàn thiện Bóng kính
Màu sắc Blue
File downloand Download
Description
Khám phá sản phẩm Venus Blue độc đáo, nơi nghệ thuật và thiên nhiên hòa quyện thành một. Những tấm đá mang đậm sắc màu của biển cả với sóng biển cuồn cuộn, tạo nên không gian yên bình và hòa quyện trong không gian của bạn.
“𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑉𝑒𝑛𝑢𝑠 𝐵𝑙𝑢𝑒, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑 𝑠𝑒𝑎𝑚𝑙𝑒𝑠𝑠𝑙𝑦. 𝑇ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑚𝑏𝑢𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡 ℎ𝑢𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑎, 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑐𝑒𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑣𝑒𝑠, 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒.”
Yêu cầu báo giá