Upload Image...

MÀU SẮC – KÍCH THƯỚC

Mã sản phẩm ST65
Danh mục
Độ dày 9mm
Kích thước 1200x2400
Hoàn thiện Bóng kính
Màu sắc Beige
File downloand Download
Description
Công nghệ xuyên sáng cùng khổ lớn vượt giới hạn giúp các sản phẩm trong BST Luce Tech đạt được vẻ đẹp chân thực của tự nhiên.
Đường vân đối xứng giúp cho thiết kế Corchia tái hiện được sự độc đáo của nét đẹp tự nhiên.
𝐿𝑢𝑐𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑦𝑜𝑛𝑑 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑠 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑒 𝑇𝑒𝑐ℎ 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐ℎ𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒.
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝐶𝑜𝑟𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦.
Yêu cầu báo giá